TR

Almina Demir Çelik LTD

Karadenizliler Mah. Ali İhsan Cad. No:26 Başiskele/KOCAELİ

Telefon: 0 (262) 373 66 70

Email:info@alminademircelik.com

Mesaj Gönderin

Ürünlerimiz ve talepleriniz hakkında mesaj gönderin?

Mesaj Gönderin

Ürünlerimiz ve talepleriniz hakkında mesaj gönderin

 • Pazartesi-Cuma: 8:30 - 18:00
 • Cumartesi: 8:30 - 14:00

Kişisel Verilerin Korunması

VeriSorumlusu: ÖZLEM YÜKSEKTEPE
Adres: Karadenizliler Mah. Ali İhsan Cad. No:26 Başiskele/KOCAELİ

ALMİNA DEMİR ÇELİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem verilmektedir. Kullanımınıza açtığımız web sitemiz vasıtasıyla sizlere hizmet ve bilgi vermek, bunun yanında hizmetlerimizi geliştirebilmek adına siz müşterilerimizin kişisel verilerinin nasıl toplandığını, işlendiğini ve işleme amacını Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili ikincil mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anlatarak, sizleri aydınlatmak  istiyoruz.

KVKK uyarınca, Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla yazılı veya elektronik şekilde toplanmakta ve işleme amacına göre KVKK kapsamında;
 • İnternet sitemiz başta olmak üzere Şirket ve/veya bağlı şirketleri tarafından yönetilen sair internet site ya da sitelerimiz, mobil ve sair uygulamalarımız ve Şirket’e ve/veya bağlı şirketlerine ait diğer tüm çevrim içi mecralar üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler,
 • İnternet sitemiz üzerinden yapacağınız üyelik başvurusu kapsamında,
 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Şirket adına işletilen hesaplar,
 • E-posta adreslerimiz üzerinden yürütülen yazışmalar, ürünlerimize yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar veya multi medya mesajları dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları,
 • Şirketimiz ya da Şirketimizin hizmet aldığı şirketler ya da ifa yardımcıları tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz ve
 • Şirketimizin hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi ifa yardımcıları ve üçüncü kişiler vasıtasıyla işlenmektedir.

 • Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları dahilinde  hukuka ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru şekilde, gerektiğinde güncelliği aktive ederek, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve işlendikleri amaçla sınırlı ve ölçülü olarak, işlenme amacı için gerekli olduğu süre kadar muhafaza edilerek siz müşterilerimizin haklarına halel gelmeyecek şekilde, hukuka uygun bir şekilde işlenecektir.


  Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere, Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, her halükârda kişisel verilerin işlenmesindeki meşru amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli süre kadar işlenmektedir.


   1.KişiselVerilerinİşlenmeAmaçları


  Kişisel Verilerinizi kural olarak açık rızanız uyarınca işlenmektedir. Ancak KVKK kapsamında izin verilen bazı istisnai hallerde kişisel verileriniz açık rızaya dayanmaksızın, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla işlenebilir. Ayrıca katıldığınız kampanyalar gibi vasıtalarla tarafınızca alenileştirilen Kişisel Verilerinizi de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında ilgili amaca uygun şekilde, izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.


  Şirketimiz kural olarak açık rızanızın alınması ile, kişisel verilerinizi (i) ilgili pazarın daha iyi tanınması, analiz edilmesi ve portföyümüzün geliştirilmesi ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, (ii) internet reklamcılığı, targeting ve re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması amacıyla işlenmesi, bu amaçla Çerez kullanılması, tercihleriniz dikkate alınarak ticari tekliflerde bulunulması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek belirlenmesi, gerekirse geliştirilmesi ve tanıtılması, (iii) satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması (iv) Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin planlanması ve yürütülmesi, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, (v) bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; (vi) iş ortağımız veya ifa yardımcımız olan diğer şirketler, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi, (vii) İnternet Sitemizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, İnternet sitemizdeki ziyaretinizi daha keyifli hale getirip İnternet Sitesinin kullanımını ve işlevselliğinin arttırılması, İnternet Sitesini ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlanması amacıyla işlenmesi ve size özel ürünlerin sunulması ve (viii) elektronik ticari iletilerin (kampanya, tanıtım dokümanları, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları vb. gibi) gönderimi gibi ticari amaçlar ile işlenmektedir.


  2.Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


  Şirketimiz toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde olmak kaydıyla yukarıda belirtilen amaçlarla (i) teknik, idari ve diğer alanlarda destek aldığımız iş ortaklarımıza, danışmanlarımıza, alt yüklenicilerimize ve diğer ifa yardımcılarımıza  sunduğumuz hizmet  amacı doğrultusunda, (ii) denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara ilgili mevzuatların çerçevesinde (iii) teknik, idari ve diğer alanlarda işbirliğinde bulunduğumuz yurt içinde ya da yurt dışında bulunan bağlı şirketlerimize ve iştiraklerimize, yurt içi ve yurtdışına aktarılabilecektir. Global bir şirket olarak depolama, hosting, bulut bilişim, çağrı merkezi gibi hizmetlerinin yurt dışından alınması gereği yapılacak veri aktarımlarının ya da diğer aktarımların yurt dışına güvenli olmayan ülkelere veri aktarımını zorunlu kılarsa, ilgili tüm yasal kurallara uygun olmak ve gerekli izin ve taahhütlerin alınması kaydı ile söz konusu ülkelere aktarım da mümkün olabilecektir.  


  3.Kişisel Veri Sahibinin KVKK’dan Doğan Hakları


  Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 • 4.KVKK’dan Doğan Hakların Kullanılmasına ya da Kişisel Verilerinize ilişkin Taleplerin Tarafımıza iletilmesinde İzlenecek Yol


  KVKK madde 13(1) gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ikincil mevzuat kapsamında belirlediği diğer yöntemlerle (kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, 02623736670 numaralı telefon hattına ya da “Karadenizliler Mah. Ali İhsan Cad. No:26 Başiskele/KOCAELİ” adresine iletebilirsiniz.


  Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi iletirken; kimliğinizi tespit edici belgeleri bizzat “Karadenizliler Mah. Ali İhsan Cad. No:26 Başiskele/KOCAELİ” adresine elden iletebilir ya da noter kanalıyla gönderebilirsiniz. Tarafımızca kimlik tespiti yapılarak talebiniz değerlendirmeye alınacaktır.


  Bu çerçevede noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten yapılan başvurular ile noter kanalı ile yapılan başvurular bakımından ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.


  Talebiniz ilgili belgelerin ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve herhalde en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri talep edebiliriz.